Llei de Segona Oportunitat per a particulars

L’objectiu pretès per la “llei sobre segona oportunitat” és bàsicament permetre el que tan expressivament descriu la seva denominació: que una persona, malgrat un fracàs econòmic empresarial o particular, tingui la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida i fins i tot d’arriscar-se noves iniciatives, sense haver d’arrossegar indefinidament una llosa de deute que mai no podrà satisfer.

“No et preocupis, t’assessorem al llarg de l’expedient judicial”

La Llei proporciona una “segona oportunitat” a aquells deutors de bona fe que no poden atendre puntualment els seus deutes, que, sense aquest mecanisme legislatiu, veurien frustrada la possibilitat de refer la vida després d’un fracàs econòmic i financer, per aplicació de l’art. 1911 Codi Civil, que fins ara generava una clara discriminació entre el fracàs econòmic de persones i el de les empreses.

 

Evoluciona la Llei de 2a Oportunitat

Des de l’aprovació de la llei sobre segona oportunitat, el 2015, han estat molts els ciutadans que s’han beneficiat d’aquest mecanisme legislatiu. La norma ha patit una gran evolució des del primer redactat.

El BOE de data 6 de setembre del 2022 va publicar la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2020.

La Llei 16/2022 (“nova llei concursal”) regula l’exoneració dels deutes de forma més clara i eficient, atès que prescindeix de l’etapa prèvia de mediació concursal que contemplava l’anterior redactat de la llei.

Els articles 486 i següents del TRLC recullen els requisits sota els quals es pot arribar a donar el supòsit de l’obtenció de l’exoneració del passiu insatisfet (“EPI”). El jutge és qui, a la vista de l’expedient judicial, resoldrà sobre aquest extrem, per la qual cosa convé analitzar cada cas en concret, ia la vista de la situació que existeixi, encarar-ne la tramitació amb la màxima professionalitat i pulcritud, a fi que en aquell moment quedi demostrada la BONA FE del deutor que vulgui optar per l’EPI.

 

Serveis

“Mai caminaràs sol”

A “asesorleysegundaoportunidad.com” tractaràs amb professionals propers que t’informaran dels requisits necessaris per tramitar l’expedient judicial, estudiaran el teu cas, t’assistiran per posar en marxa la seva tramitació, s’encarregaran del seu seguiment i t’assessoraran en el procediment, perquè no et sentis sol@.

 

Si vols que ens ocupem del teu expedient judicial, comença emplenant aquest senzill formulari

  ¿Has sido condenado en sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores?

  No

  Lamentablemente de conformidad al art.231.3 LC no podemos ayudarte a formular solicitud para alcanzar AEP

  Estimación del importe global de las deudas:

  Número de acreedores:

  Estimación del importe global del valor de los bienes y derechos:

  Indique si es titular de bienes inmuebles y su valor aproximado:

  *Campos obligatorios

  El registro en esta web implica la aceptación de su Aviso Legal

  Preguntes Freqüents Llei de Segona Oportunitat per a Particulars

  A continuació, intentem donar resposta a una sèrie de preguntes que, de manera freqüent, es repeteixen en consultes de particulars que anem rebent. Òbviament, es tracta d’unes contestacions que, encara que fonamentades en la legislació actual, són de tipus genèric per la qual cosa, per obtenir una concreció més gran, recomanem que contactin amb nosaltres .

  Podré obtenir la baixa de fitxers de morositat Asnef, Equifax, Badexcug, etc?

  Sí, quan s’obtingui la resolució judicial que aprovi l’exoneració del passiu. Així ho recull expressament l’article 492.ter de la Llei concursal que indica que:

  1. La resolució judicial que aprovi l’exoneració mitjançant liquidació de la massa activa o l’exoneració definitiva en cas de pla de pagaments incorporarà manament als creditors afectats perquè comuniquin l’exoneració als sistemes d’informació creditícia als quals hagin informat prèviament de l’impagament o la mora de deute exonerat per a la deguda actualització dels seus registres.
  2. El deutor pot demanar testimoni de la resolució per requerir directament als sistemes d’informació creditícia l’actualització dels registres per deixar constància de l’exoneració.

  Què suposa l'exoneració del passiu?

  Que desaparegui la causa per reclamar el deute, el passiu. L’article 490 de la Llei concursal fa referència als efectes de l’exoneració del passiu respecte dels creditors i indica que:

  – Els creditors els crèdits dels quals s’extingeixin per raó de l’exoneració no podran exercir cap tipus d’acció davant el deutor per al cobrament , llevat de sol·licitar la revocació de l’exoneració.

  -Els creditors per crèdits no exonerables mantindran les seves accions contra el deutor i podran promoure’n l’execució judicial o extrajudicial.

  Per part seva, l’article 491 de la Llei concursal concreta que, si el concursat tingués un règim econòmic matrimonial de guanys o un altre de comunitat i no s’hagués procedit a la liquidació d’aquest règim, l’exoneració del passiu insatisfet que afecti deutes guanys contretes pel cònjuge del concursat o per ambdós cònjuges no s’estendrà a aquell, mentre no hagi obtingut ell mateix el benefici de l’exoneració del passiu insatisfet.

  Finalment, convé tenir present que, de conformitat amb el que descriu l’article 492 de la Llei concursal:

  1. L’exoneració no afectarà els drets dels creditors davant dels obligats solidàriament amb el deutor i davant dels seus fiadors, avalistes, asseguradors, hipotecant no deutor o els qui, per disposició legal o contractual, tinguin obligació de satisfer tot o part del deute exonerada, els qui no poden invocar l’exoneració del passiu insatisfet obtingut pel deutor.
  2. Els crèdits per accions de repetició o tornada quedaran afectats per l’exoneració amb liquidació de la massa activa o derivada del pla de pagaments en les mateixes condicions que el crèdit principal. Si el crèdit de repetició o tornada gaudeix de garantia real serà tractat com a crèdit garantit.

  Quins deutes aconsegueix l'exoneració del passiu?

  L’article 489 de la Llei concursal determina que l’exoneració del passiu s’estendrà a la totalitat dels deutes insatisfets, llevat dels següents:

  1r Els deutes per responsabilitat civil extracontractual, per mort o danys personals, així com per indemnitzacions derivades d’accident de treball i malaltia professional, sigui quina sigui la data de la resolució que els declari.

  2n Els deutes per responsabilitat civil derivada de delicte.

  3r Els deutes per aliments.

  4t Els deutes per salaris corresponents als darrers seixanta dies de treball efectiu realitzat abans de la declaració de concurs en quantia que no superi el triple del salari mínim interprofessional, així com els que s’hagin meritat durant el procediment, sempre que el pagament no hagués estat assumit pel Fons de Garantia Salarial.

  5è Els deutes per crèdits de dret públic. Això no obstant, els deutes per a la gestió recaptatòria dels quals sigui competent l’Agència Estatal d’Administració Tributària es poden exonerar fins a l’import màxim de deu mil euros per deutor; per als primers cinc mil euros de deute l’exoneració serà integra, ia partir d’aquesta xifra l’exoneració arribarà al cinquanta per cent del deute fins al màxim indicat. Així mateix, els deutes per crèdits en seguretat social es poden exonerar pel mateix import i en les mateixes condicions. L’import exonerat, fins al límit esmentat, s’aplica en ordre invers al de prelació legalment establert en aquesta llei i, dins de cada classe, en funció de la seva antiguitat.

  6è Els deutes per multes a què hagi estat condemnat el deutor en processos penals i per sancions administratives molt greus.

  7è Els deutes per costes i despeses judicials derivats de la tramitació de la sol·licitud d’exoneració.

  8è Els deutes amb garantia real, siguin per principal, interessos o qualsevol altre concepte degut, dins del límit del privilegi especial, calculat d’acord amb el que estableix aquesta llei.

  A més, cal tenir en compte que el mateix article de la Llei Concursal indica que:

  1. Excepcionalment, el jutge podrà declarar que no són totalment o parcialment exonerables deutes no relacionats a l’apartat anterior quan sigui necessari per evitar la insolvència del creditor afectat per l’extinció del dret de crèdit.
  2. El crèdit públic és exonerable en la quantia establerta al paràgraf segon de l’apartat 1.5è, però únicament en la primera exoneració del passiu insatisfet, i no és exonerable cap import en les successives exoneracions que pugui obtenir el mateix deutor.

  Qui pot obtenir l'exoneració del passiu insatisfet?

  L’article 487 de la Llei concursal estipula que no podrà obtenir l’exoneració del passiu insatisfet el deutor que es trobe en alguna de les circumstàncies següents:

  1r Quan, en els deu anys anteriors a la sol·licitud de l’exoneració, hagi estat condemnat en sentència ferma a penes privatives de llibertat, fins i tot suspeses o substituïdes, per delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors, tots ells sempre que la pena màxima assenyalada al delicte sigui igual o superior a tres anys, llevat que a la data de presentació de la sol·licitud d’exoneració s’hagi extingit la responsabilitat criminal i s’haguessin satisfet les responsabilitats pecuniàries derivades del delicte.

  2n Quan, en els deu anys anteriors a la sol·licitud de l’exoneració, hagi estat sancionat per resolució administrativa ferma per infraccions tributàries molt greus, de seguretat social o de l’ordre social, o quan en el mateix termini s’hagi dictat un acord ferm de derivació de responsabilitat, llevat que a la data de presentació de la sol·licitud d’exoneració hagués satisfet íntegrament la seva responsabilitat.

  En el cas d’infraccions greus, no podran obtenir l’exoneració aquells deutors que hagin estat sancionats per un import que excedeixi el cinquanta per cent de la quantia susceptible d’exoneració per l’Agència Estatal d’Administració Tributària a què fa referència l’article 489.1.5 .º, llevat que en la data de presentació de la sol·licitud d’exoneració haguessin satisfet íntegrament la seva responsabilitat.

  3r Quan el concurs hagi estat declarat culpable. Això no obstant, si el concurs ha estat declarat culpable exclusivament per haver incomplert el deutor el deure de sol·licitar oportunament la declaració de concurs, el jutge pot atendre les circumstàncies en què s’hagi produït el retard.

  4t Quan, en els deu anys anteriors a la sol·licitud de l’exoneració, hagi estat declarat persona afectada a la sentència de qualificació del concurs d’un tercer qualificat com a culpable, llevat que en la data de presentació de la sol·licitud d’exoneració hagi satisfet íntegrament la responsabilitat.

  5è Quan hagi incomplert els deures de col·laboració i d’informació respecte del jutge del concurs i de l’administració concursal.

  6è Quan hagi proporcionat informació falsa o enganyosa o s’hagi comportat de manera temerària o negligent en el moment de contreure endeutament o d’evacuar les seves obligacions, fins i tot sense que això hagi merescut sentència de qualificació del concurs com a culpable. Per determinar la concurrència daquesta circumstància el jutge haurà de valorar:

  1. a) La informació patrimonial subministrada pel deutor al creditor abans de la concessió del préstec als efectes de lavaluació de la solvència patrimonial.
  2. b) El nivell social i professional del deutor.
  3. c) Les circumstàncies personals del sobreendeutament.
  4. d) En cas d’empresaris, si el deutor va fer servir eines d’alerta primerenca posades a la seva disposició per les administracions públiques.
  5. En els casos a què es refereixen els números 3r i 4t de l’apartat anterior, si la qualificació encara no és ferma, el jutge suspendrà la decisió sobre l’exoneració del passiu insatisfet fins a la fermesa de la qualificació. En relació amb el supòsit que preveu el número 6è de l’apartat anterior, correspondrà al jutge del concurs l’apreciació de les circumstàncies concurrents respecte de l’aplicació o no de l’excepció, sense perjudici de la prejudicialitat civil o penal.

  Quines altres limitacions cal tenir en compte?

  L’article 488 de la Llei concursal estipula com a prohibicions expresses que:

  1. Per presentar una nova sol·licitud d’exoneració del passiu insatisfet després d’una exoneració mitjançant pla de pagaments cal que hagin transcorregut almenys dos anys des de l’exoneració definitiva.
  2. Per presentar una nova sol·licitud d’exoneració del passiu insatisfet després d’una exoneració amb liquidació de la massa activa cal que hagin transcorregut almenys cinc anys des de la resolució que hagi concedit l’exoneració.
  3. Les noves sol·licituds d’exoneració del passiu insatisfet no assoliran en cap cas el crèdit públic.